Офіційний портал

Головна Самостійні підрозділи виконавчого комітету Відділ з питань економіки

 Відділ з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла  виконавчого комітету Березанської міської ради

 

 
 
07541, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1
Тел. 045-766-47-07
 
Іващенко Наталія Степанівна – начальник відділу з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради
 
Гаврилюк Тетяна Вікторівна – головний спеціаліст відділу з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради
 
Самійленко Світлана Анатоліївна – провідний спеціаліст відділу з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради
 
Жубінська Ніна Миколаївна – спеціаліст І категорії відділу з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради
 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань економіки, власності,

торгівлі та приватизації житла

виконавчого комітету Березанської міської ради

 

1. Загальні положення
1.1. Відділ з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Березанської міської ради, підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Березанської міської ради і підпорядкованим виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Відділ утворюється Березанською міською радою.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Березанської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Берзанської міської ради, а також цим Положенням.
1.4. Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом виконавчого комітету Березанської міської ради, що затверджується Березанською міською радою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання самостійного структурного підрозділу міської ради та її виконавчого комітету, затверджених міською радою.
1.5. Відділ підпорядковується міському голові, заступнику міського голови виконавчого комітету Березанської міської ради.
1.6. Положення про відділ затверджується Березанською міською радою.
 
2.Основні завдання відділу
Основними завданнями відділу є:
2.1. реалізація в місті державної економічної політики;
2.2. сприяння комплексному соціально - економічному розвитку міста, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків;
2.3. забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики;
2.4. забезпечення в межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів вітчизняних та іноземних суб'єктів господарської діяльності;
2.5. забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку в місті торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;
2.6. забезпечення реалізації та здійснення контролю державної цінової політики;
2.7. забезпечення розвитку, реалізації інвестиційної діяльності міста;
2.8. здійснення заходів щодо підтримки та розвитку підприємництва, промислового комплексу;
2.9. забезпечення і проведення в місті державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності міста;
2.10. здійснення приватизації комунального житлового фонду та приватизації комунального майна територіальної громади міста;
2.11. облік та контроль ефективності використання комунальної власності міста, організація передачі комунального майна в оренду;
2.12. організація та проведення продажу, відчудження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Березань;
2.13. забезпечення роботи з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб-підприємців;
2.14. інформування громадськості щодо цілей та досягнень економічного і соціального розвитку міста;
2.15. здійснення делегованих повноважень згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", які відносяться до компетенції відділу.
 
3. Функції відділу
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, визначає пріоритети економічного і соціального розвитку, розробляє напрямки структурно-інвестиційної політики та готує відповідні пропозиції міському голові;
3.2. виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку та підготовки програм економічного і соціального розвитку;
3.3. у межах своєї компетенції розробляє пропозиції до проекту програми економічного та соціального розвитку області, заходи щодо її реалізації та здійснює контроль за їх виконанням;
3.4. здійснює методичне керівництво економічною роботою в місті, координує діяльність з цих питань інших структурних підрозділів міської ради, забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил міста;
3.5. готує пропозиції міському голові з питань розміщення на території міста нових реконструкцій, розширення, ліквідації діючих підприємств, незалежно від форм власності з урахуванням потреб комплексного економічного та соціального розвитку міста, раціонального використання його ресурсного потенціалу та дотримання екологічних норм безпеки;
3.6. організовує розгляд та погодження поданих підприємствами, установами та організаціями, розташованих на території міста, проектів планів і заходів, що пов'язані з обслуговуванням населення або можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану, інших наслідків, готує до них висновки і пропозиції для подання відповідним органам державної виконавчої влади;
3.7. забезпечує реалізацію державної зовнішньоекономічної політики;
3.8. розробляє та забезпечує реалізацію заходів щодо розвитку та поліпшенню структури експорту та імпорту товарів, робіт та послуг;
3.9. здійснює підготовку проектів угод між міською радою та іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
3.10. організовує роботу щодо залучення іноземних інвестицій, кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу міста;
3.11. проводить щоквартальний моніторинг діяльності об’єктів ринкового господарства міста;
3.12. аналізує стан і розробляє пропозиції щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та створення їх інфраструктури;
3.13. забезпечує здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
3.14. приймає участь у забезпеченні реалізації в місті державної цінової політики, здійснює моніторинг цін на основні продовольчі товари в об’єктах торгівлі та на ринках міста;
3.15. здійснює у межах своїх повноважень контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування;
3.16. залучає підприємства, установи і організації до участі в розвитку торгівельного та побутового обслуговування населення міста;
3.17. здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу, інвестиційних та інноваційних можливостей міста;
3.18. бере участь у розробці та оновленні інвестиційного паспорту міста та інвестиційного розділу на сайті міста;
3.19. сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території міста; взаємодіє з міжнародними та українськими організаціями в питаннях розвитку економіки та інвестицій, залученні додаткових коштів на фінансування певних проектів та програм розвитку територіальної громади міста;
3.20. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату; готує та подає пропозиції щодо інвестиційних проектів об’єктів;
3.21. інформує суб’єкти господарювання, територіальну громаду міста про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності;
3.22. аналізує стан і тенденції розвитку підприємництва;
3.23. здійснює заходи щодо підтримки підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів;
3.24. розробляє разом з громадськими організаціями підприємців регіональні програми підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню;
3.25. інформує суб’єктів підприємництва про виставково-ярмаркові заходи з метою освоєння нових ринків збуту виробленої продукції та прогресивних форм організації торговельного обслуговування населення;
3.26. створює та постійно оновлює базу даних по суб’єктах підприємницької діяльності та по видах діяльності;
3.27. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
3.28. проводить роботу по збору пропозицій до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності міста Березань на наступний рік та готує проект рішення на затвердження;
3.29. розробляє проекти регуляторних актів, що стосуються діяльності відділу;
організовує роботу спільно з розробниками регуляторних актів по підготовці аналізу регуляторного впливу та здійсненню заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
3.30. готує плани-графіки щодо здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів та подає на затвердження міському голові;
3.31. формує реєстр регуляторних актів прийнятих на місцевому рівні та подає інформацію для розміщення на сайті міської ради в мережі Інтернет;
3.32. здійснює контроль за своєчасністю офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації регуляторних актів, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом;
3.33. організація та проведення приватизації та комунального житлового фонду згідно з діючим законодавством;
3.34. здійснює прийом громадян по наданню консультацій по питанням приватизації житла.
3.35. реєструє та видає "Свідоцтва про право власності на житло”.
3.36. веде облік приватизованих квартир у місті.
3.37. готує приватизаційні документи до архівного зберігання.
3.38. розглядає звернення щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Березань і приймає відповідні рішення, проводить консультативну роботу з питань приватизації;
3.39. складає переліки об'єктів, розташованих у м. Березань, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Березань та підлягають приватизації;
3.40. утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації та оцінки майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Березань, затверджує акти інвентаризації та оцінки вартості майна;
3.41. здійснює контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації;
3.42. забезпечує надходження коштів, від приватизації об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Березань і веде облік надходження по об'єктах, джерелах; контролює стан сплати вартості конкретних об'єктів приватизації;
3.43. здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном комунальної власності територіальної громади м. Березань та майном інших форм власності, що передане до сфери управління виконавчого комітету Березанської ради;
3.44. забезпечує облік та оперативне управління об'єктами міської комунальної власності;
3.45. розробляє пропозиції щодо ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності міста, вносить пропозиції міськвиконкому, міському голові щодо питань включення об'єктів у комунальну власність;
3.46. здійснює облік та контролює ефективність використання комунального майна міста, переданого в оренду, розробляє та вносить пропозиції щодо встановлення ставок орендної плати;
3.47. Організовує проведення конкурсів на право оренди, здійснює реєстрацію договорів оренди комунального майна;
3.48. утворює конкурсні комісії з продажу майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Березань;
3.49. вносить пропозиції щодо відчуження об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Березань іншим власникам;
3.50. організація та проведення продажу, відчудження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Березань;
3.51. забезпечення роботи з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб-підприємців;
3.52. інформування громадськості щодо цілей та досягнень економічного і соціального розвитку міста;
3.53. здійснення делегованих повноважень згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", які відносяться до компетенції відділу.
3.54. виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
 
4. Права відділу
Відділ має право:
4.1. залучати працівників інших підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
4.2. одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
4.4. здійснювати перевірки використання та збереження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Березань;
4.5. здійснювати перевірки діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Березань та порядку використання ними коштів;
4.6. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу;
4.7. здійснювати іншу діяльність, що випливає з повноважень Відділу.
 
5.Організація роботи відділу
5.1. Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом виконавчого комітету, що затверджується міською радою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання виконавчого комітету, затверджених міською радою.
5.2. Відділ очолює начальник. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує інший працівник відділу.
5.3. Начальник відділу, головний спеціаліст та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посад міським головою.
5.4. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Положення про відділ з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради, інших нормативно-правових та розпорядчих документів та з урахуванням функцій і завдань відділу.
5.5. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються за поданням начальника відділу заступником міського голови. Розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу затверджується начальником відділу.
5.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами апарату, структурними підрозділами міськвиконкому, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені в установленому порядку.
5.7. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу, що затверджується заступником міського голови, в установленому порядку.
5.8. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює апарат виконавчого комітету міської ради. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється в установленому законодавством України порядку.
 
6. Начальник відділу:
6.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань визначає ступінь відповідальності працівників відділу, сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників відділу, проводить з ними навчання;
6.2. розробляє Положення про відділ;
6.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу та подає матеріали на їх преміювання; структуру та штатний розпис Відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; застосовує до працівників Відділу заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; визначає функціональні обов'язки працівників Відділу;
6.4. забезпечує підготовку, у межах своєї компетенції, проектів, рішень і розпоряджень міського голови, підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
6.5. представляє в міській раді, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності і підпорядкування, інтереси громадян міста у сфері економічного і соціального розвитку міста та з інших питань, які входять до компетенції відділу;
6.6. отримує необхідну інформацію від інших структурних підрозділів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форм власності та підпорядкованості, крім інформації, що містить комерційну таємницю;
6.7. бере участь у розгляді питань, що відносяться до сфери діяльності відділу;
6.8. скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
6.9. без доручення представляє інтереси Відділу в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах управління, укладає від імені Відділу договори, видає доручення.
6.14. Повинен мати:
ü вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфі­каційним рівнем магістра, спеціаліста;
ü стаж роботи за фахом у державній службі та службі в органах місцевого самоврядування не менш 3 років або на керівних посадах у інших сферах управління не менш 4 років.
 
Організація роботи відділу з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради здійснюється відповідно до Положення про відділ з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради, інших нормативно-правових та розпорядчих документів. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами апарату, структурними підрозділами міськвиконкомуа також з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємництва, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування та об`єднаннями громадян, які є в місті, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні та статистичні відомості, підтверджені в установленому порядку.
Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює апарат виконавчого комітету міської ради. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється в установленому законодавством України порядку.

 

2017 рік

Інформація про здійснення державної регуляторної політики у 2017 році [40 Kb]